Research Activities

Věda a výzkum

JAMU je vysoká škola univerzitního typu, a proto patří věda a výzkum, teoretická reflexe umělecké tvorby a významná publikační činnost dlouhodobě mezi priority fakulty. Vědecká činnost je vedle činnosti pedagogické a umělecké třetí hlavní oblastí, v níž Divadelní fakulta JAMU naplňuje své poslání. Intenzivně podporuje výzkumné a publikační aktivity studentů i pedagogů a snaží se být významným centrem základního a aplikovaného výzkumu divadla a dramatických umění a uměleckého výzkumu (artistic research) v České republice.

Fakulta pořádá vědecké konference a podporuje pedagogy v bádání podpořeném výzkumnými granty. Výstupy výzkumu vycházejí v odborných periodicích a monografiích a při jejich publikaci fakulta intenzivně spolupracuje s Nakladatelstvím JAMU. Výzkumnou činnost na fakultě podporuje a uskutečňuje Kabinet pro výzkum divadla a dramatu.

Fakulta také výrazně podporuje výzkum uskutečňovaný studenty, a to zejména doktorského studijního programu. Studentské projekty podporuje pomocí studentské grantové soutěže, jako vytváří prostor pro prezentaci výzkumné práce studentů v rámci mezinárodní divadelní konference a výstupy především studentských výzkumných projektů publikuje v Akademických studiích DF JAMU.

Na podporu své výzkumné činnosti zřídila JAMU projektové soutěže, ale naši pracovníci jsou opakovaně úspěšní i v grantových soutěžích hlavních národních agentur – Grantové agentury ČR a Technologické agentury ČR. S pomocí grantů Grantové agentury ČR se Monika Holá z Hudební fakulty soustavně věnuje výzkumu Janáčkových nápěvků mluvy a Marek Hlavica z Divadelní fakulty bádání v oblasti historie československé televizní dramatické tvorby a za dlouhodobé podpory stejné agentury byl realizován i unikátní projekt analýzy a dokumentace tvorby brněnských studiových divadel vedený profesorem Josefem Kovalčukem.

Obě fakulty také organizují odborné konference a sympozia, na kterých vystupují významní domácí a zahraniční odborníci. Na Divadelní fakultě se jedná především o bienální vědecká sympozia  věnovaná divadelní tvorbě a její pedagogice a o v celosvětovém kontextu unikátní Mezinárodní symposium doktorských studií divadelních škol. Na Hudební fakultě má velké mezinárodní renomé Mezinárodní konference JAMUsica.

Na JAMU se v posledních letech také intenzivně snažíme rozvíjet tzv. umělecký výzkum (artistic research), progresivní koncept výzkumu umění realizovaného samotnými umělci, kteří k uměleckým dílům a jejich tvorbě nepřistupují s odstupem tradičních výzkumných metod, ale dokumentací a reflexí vzniku vlastního uměleckého díla či jeho umělecké interpretace.

Zázemím pro všechny naše badatele i studenty je Knihovna JAMU jejíž fond tvoří v současné době přes 90.000 svazků, přičemž v divadelní a hudební oblasti patří mezi nejvýznamnější české knihovny a disponuje množstvím unikátních a jinde nedostupných publikací.